اميرمؤمنان(ع) يكى از صفات پرهيزكاران را تلاوت قرآن شمرده است.