مدیر هیات عالی نظارت استان کرمان

کوروش آفتابی

کارشناس ارشد فقه و علوم اسلامی

سوابق :

-کارشناس حقوقی واحد جیرفت و واحد علوم و تحقیقات کرمان

-مدیر اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

-مسئول حراست واحد علوم و تحقیقات کرمان

- مسئول نظام وظیفه واحد علوم و تحقیقات کرمان

- کارشناس آموزشی و فرهنگی واحد علوم و تحقیقات کرمان

- مدرس دانشگاههای علوم و تحقیقات کرمان ، کرمان، جیرفت

- عضو کارگروه بررسی و ارزیابی منطقه هفت

- عضو کارگروه دانشجویی هیات امنای استان کرمان

-عضو کمیته آموزش و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

- مشاور حقوقی در کمیته رسیدگی به تخلفات انتظامی هیات علمی استان کرمان