تقدیرو تشکر نماینده تام الاختیار از عموم دانشگاهیان

بدینوسیله از ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی؛اعضای هیات امنا ؛معاونان؛مشاوران؛مدیران؛نمایندگان تام الاختیاراستانها؛ائمه جمعه استان کرمان ؛ معاونان هماهنگی جنوبشرق؛روسای واحدها ومراکز دانشگاهی ؛ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و عموم دانشگاهیان دولتی وغیردولتی و بزرگواران ارجمندی که در مصیبت وارده(درگذشت سید نصرت الله معین زاده میرحسینی ) ؛ اینجانب را از طریق حضوری؛تلفنی ویا ارسال پیام مورد لطف  و عنایت قرار دادند؛صمیمانه سپاسگزارم.

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی