برگزاری کارگاه آموزش آشنایی با وظایف و نقش ارزیاب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

کارگاه آموزش آشنایی با وظایف و نقش ارزیاب با حضوردکتر امیر اقبال خواجه رحیمی ـ مدیرکل مرکز نظارت و ارزیابی ودکتر علیرضا صامت  مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی  در واحد بندرعباس برگزار شد.
مسوول دفتر مدیریت دانش و توانمند سازی منابع انسانی ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان  هدف از برگزاری این دوره را افزایش کارایی و اثر بخشی  اعضای هیات علمی خواند و گفت : این دوره می تواند با اشاره به نقاط ضعف و قوت سازمان ها ، گامی اساسی در جهت ارتقا و رفع موانع و تقویت نقاط قوت بردارد .
رودابه رحیمی ؛ ثمره ی این کارگاه را  پرورش نیروهای متخصص ارزیاب و متعاقب آن افزایش کیفیت عملکرد سنجش و نظارت عنوان کرد و گفت : آموزش دیدگان به عنوان ارزیاب به واحد های دانشگاهی جهت ارزیابی نقاط قوت و ضعف واحد ها  اعزام می شوند و در خصوص کیفیت کار آموزشی ، دانشجویی و... گزارشات را به مقامات بالا دستی  انتقال می دهند .
وی ، نقش ارزیاب، وظایف متقابل ارزیاب و مسؤولان ، نحوه گزارش نویسی  و نحوه برخورد افراد را از نقاط کلیدی و مهم این دوره برشمرد و افزود:موارد مذکور به صورت جامع و کامل در این دوره به آن پرداخته می شود .
رحیمی،  حضور منظم و مستمر در جلسات و موفقیت در آزمون پایان دوره را از مهمترین مباحث این کارگاه برشمرد و گفت : کسانی که به طور منظم در این کارگاه حضور داشته اند و در آزمون پایانی نیز حد نصاب نمره را کسب نماید ، می توانند گواهی حضور و موفقیت کسب نمایند.
گفتنی است طول این کارگاه 24 ساعت  بوده و به بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی از منظر حوزه نظارتی نیز پرداخته شده است.