برگزاری نخستین نشست کارگروه بررسی وارزیابی عملکرد واحدها ومراکز دانشگاه آزاد اسلامی در استانهای کرمان؛سیستان وبلوچستان وهرمزگان

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان نخستین نشست کارگروه بررسی وارزیابی عملکرد واحدها ومراکز دانشگاه آزاد اسلامی در استانهای کرمان؛سیستان وبلوچستان وهرمزگان روز پنج شنبه چهارم دیماه با حضور؛امیراقبال خواجه رحیمی مدیرکل ارزیابی ونظارت؛دهقانی ؛آقاجانی وکمالیان معاونان هماهنگی استانهای هرمزگان؛کرمان وسیستان وبلوچستان؛یعقوب حاتمی سرپرست واعضای کارگروه در محل واحد بندرعباس برگزارشد.
یعقوب حاتمی در ابتدای این نشست ضمن تقدیر از نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی که نسبت به تشکیل این کارگروه عنایت داشته گفت: قرار است اعضای این کارگروه با همکاری  ومساعدت معاونان هماهنگی استان ها ارزیابی همه جانبه ای در حوزه های فعال در واحدها ومراکز دانشگاهی این سه استان اعم از:اداری- مالی؛رفاهی؛ دانشجویی- آموزشی؛پژوهش وفناوری؛حقوقی ؛ فنی - عمرانی؛ فرهنگی - اجتماعی و روابط عمومی طبق شیوه نامه ای جامع وکاربرگ هایی مرتبط اقدام نمایند ونتایج به دست آمده به نماینده تام الاختیارارسال گردد.
خواجه رحیمی در این نشست ضمن انتقال تجربیات خود در زمینه های نظارت وارزیابی آموزشی –دانشجویی– پژوهشی اظهار داشت: تشکیل این کارگروه در استانهای جنوبشرق کشور میتواند پس از جمع بندی نظرات سایر بخشهای دانشگاه؛به الگویی موفق وهمراه با استانداردهای لازم تبدیل شود.
مدیر کل ارزیابی ونظارت دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد:ضرورت دارد واحدهای دانشگاهی ضمن تکریم اعضای هیات علمی؛ فضا وامکانات ضروری آموزشی را تهیه ودر اختیارآنان قرار دهند و اعضای این کارگروه میتوانند در زمینه هایی همچون:کنترل نحوه ی تدریس اعضای هیات علمی تمام وقت؛نیمه وقت و حق التدریس ؛ برنامه درسی  وتعداد دانشجویان کلاسهای آموزشی ؛کنترل اصالت مدارک تحصیلی دانشجویان ونحوه ی خدمات رسانی در بخش صدورگواهینامه فارغ التحصیلان ارزیابی های لازم را به انجام رسانند.
گفتنی است در این نشست پس از اظهار نظر معاونان هماهنگی استانهای جنوبشرق؛ اعضای کارگروه احکام خود را که به تایید علی اصغر رستمی ابوسعیدی نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه رسیده دریافت کردند ومقرر گردید دبیرخانه کارگروه بررسی وارزیابی عملکرد واحدها ومراکز دانشگاه آزاد اسلامی در استانهای کرمان؛سیستان وبلوچستان وهرمزگان با مدیریت یعقوب حاتمی در ستاد هماهنگی استان کرمان دایرشود. شایان ذکر است تجربه تشکیل این کارگروه که با ابتکار رستمی ابوسعیدی بوده؛میتواند الگویی برای سایر نمایندگان تام الاختیار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی باشد.