سرمایه گذاری در مسائل معنوی و خداپسندانه ،اجر دنیوی و اخروی به همراه دارد

نماینده تام الاختیار ریاست عالی  دانشگاه آزاد اسلامی در استان های کرمان، هرمزگان ، سیستان و بلوچستان   با اشاره به اجر معنوی امور خیریه در جمع خیرین دانشگاه ساز در بندرعباس سرمایه گذاری در این عرصه را کاری نیک و خداپسندانه خواند و گفت: انجام این امور معنوی ، اجر دنیوی و اخروی به همراه دارد.
رستمی ابوسعیدی ، استفاده از وجود خیرین دانشگاه ساز را در توسعه آموزش عالی  کشور مهم ارزیابی کرد و گفت : در تمام دنیا مرسوم است که خیرین آن کشور بدون هیچ چشم داشتی در جهت خدمت به خلق خدا گام بر می دارند و خدمات ماندگار و جاودانی را از خود به جای می گذارند .
وی یادآوری کرد که انجام امور خیر در بحث توسعه آموزش عالی کشور کم نیست و می توان این توسعه را در بسیاری از شهر های ایران اسلامی به صورت کم و بیش شاهد بود.
رستمی ابوسعیدی افزود : در کشورهای توسعه یافته اروپایی این سهم خیرین در ساخت و توسعه مراکز آموزش عالی رقمی بالغ بر 60 درصد است که رقم بسیار خوب و قابل قبولی است
رستمی تاکید کرد که کار خیر ، مسیر واقعی خود را شناسایی می کند و انجام دهنده این امور همواره در جان و روح مردم رسوخ کرده و در دلهای آنان همیشه زنده  و جاودان می ماند.  
این جلسه با سخنان خیرین دانشگاه ساز  ادامه یافت و مقرر گردید تا با استمرار این جلسات و برنامه ریزی های مختلف ، خیرین بتوانند گام های بزرگی را در خصوص رشته های علوم پزشکی؛ ساخت بیمارستان و دانشکده پزشکی و پیراپزشکی همکاری نمایند.